Dopłaty do OZE

Mój Prąd

Cel i zakres programu

Program „Mój Prąd” realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakłada zwiększenie produkcji energii z mikroinstalacji fotowoltaicznych. Program wspiera prosumentów, mając na celu zmniejszenie emisji CO2 i poprawę jakości powietrza.

Forma dofinansowania

Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia nie więcej jednak niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie. W praktyce większość prosumentów otrzyma zatem maksymalne dofinansowanie w wysokości 5 tys. zł, bo instalacje fotowoltaiczne kosztują zwykle ponad 10 tys. zł.

KOSZTY KWALIFIKOWANE

O dotację mogą ubiegać się osoby, które rozpoczęły inwestycje po 23 lipca tego roku. Rozpoczęcie rozumiane jest jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego czyli opłacenia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego. Koszty kwalifikowane obejmują zakup, montaż oraz odbiór i uruchomienie instalacji czyli paneli fotowoltaicznych z niezbędnym oprzyrządowaniem.

Wniosek i konieczne dokumenty

Wnioski przyjmuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Oznacza to, że wniosek wraz załącznikami trzeba złożyć bezpośrednio w warszawskiej siedzibie NFOŚiGW albo wysłać go pocztą.
Podpisanie wniosku o dofinansowanie jest jednocześnie oświadczeniem woli zawarcia umowy. To skraca czas do wypłaty dotacji. Ale przy składaniu wniosku trzeba zwrócić uwagę na wszystkie załączniki.

W dokumentach dostarczonych do NFOŚiGW muszą znaleźć się:

 • oryginał wniosku o dofinansowanie, wypełniony komputerowo lub własnoręcznie, ale drukowanymi literami i niebieskim lub czarnym długopisem. KONIECZNIE własnoręcznie podpisany przez składającego wniosek.
 • cztery załączniki:
  1. Kopia faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej opatrzona adnotacją „Zgłoszono do Programu priorytetowego Mój Prąd”.
  2. Dowód zapłaty faktury/Oświadczenie o dokonanej zapłacie.
  3. Zaświadczenie OSD (operatora sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej), do którego sieci przyłączona jest mikroinstalacja fotowoltaiczna – musi zostać podbite przez OSD (czyli dawny zakład energetyczny). Uwaga: OSD nie należy mylić ze sprzedawcą energii. Największymi OSD w Polsce są: PGE Dystrybucja, Tauron Dystrybucja, Enea Operator i Energa Operator.
  4. Podpisana klauzula informacyjna dla wnioskodawców Programu priorytetowego „Mój Prąd” w związku z RODO.

Beneficjenci

Z dotacji mogą skorzystać jedynie osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z  wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Wsparcie dotyczy mikroinstalacji o mocy od 2 kW do 10 kW. Urządzenia muszą być instalowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem. Beneficjent zobowiązany jest do eksploatacji instalacji we wskazanej we wniosku lokalizacji przez co najmniej 3 lata od dnia wypłaty dofinansowania.

Zwiększenie mocy już istniejącej instalacji fotowoltaicznej nie kwalifikuje się do dotacji!

Zasady dofinasowania

 • Maksymalna wysokość dotacji wynosi 5 000 zł, nie przekraczając poziomu 50% kosztów kwalifikowanych.
 • Dofinansowanie dla mikroinstalacji o mocy od 2 kW do 10 kW – projekt nie dotyczy rozbudowy już istniejącej instalacji.
 • Dofinasowanie dla realizacji od dnia 23.07.2019 (datą poniesienia wydatku jest data opłacenia faktury).
 • Dofinansowanie nie może być udzielone na instalacje sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych, w tym programu „Czyste powietrze”.
 • Dotację z programu można łączyć z ulgą termomodernizacyjną, w ramach której można odpisywać od podatku dochodowego (PIT) instalacje fotowoltaiczne o wartości do 53 tys. zł. Kwota przedstawiona do odliczenia od podatku będzie pomniejszona o otrzymaną dotację (np. 53 tys. – 5 tys. = 48 tys. zł do odliczenia).
 • Wnioski należy składać w terminie od 31.03.2020r. do 18.12.2020r. 
 • Kolejny nabór planowany od początku 2021 roku.

  Program został zaplanowany na lata 2019-2025 lub do wyczerpania alokacji w wysokości 1 mld zł.

            Beneficjent musi wyrazić zgodę na możliwość przeprowadzenia kontroli instalacji w okresie 3 lat licząc od dnia wypłaty dofinansowania.

            Informacji o nowym programie Mój Prąd udzielają doradcy z Wydziału Projektu Doradztwa Energetycznego NFOŚiGW: https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/

Czyste Powietrze

Cel i zakres programu

Program „Czyste powietrze” zakłada termomodernizację budynków jednorodzinnych oraz wymianę starych pieców i kotłów na paliwo stałe, co przełoży się na rzeczywiste oszczędności finansowe, jak również przyniesie korzystny efekt ekologiczny, dzięki ograniczeniu emisji pyłów, gazów cieplarnianych i innych substancji.

Forma dofinansowania

Pomoc finansowa udzielana jest w formie dopłaty lub niskooprocentowanej pożyczki. Nabór wniosków prowadzony będzie w trybie ciągłym, czyli wnioski będą oceniane na bieżąco. Wnioski będą przyjmowane i rozpatrywane przez właściwe terytorialnie Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Terminy składania i rozpatrywania wniosków oraz sposób ich wypełniania (elektronicznie lub papierowo), będą zamieszczone na stronach internetowych właściwych WFOŚiGW

Beneficjenci

Program kierowany jest do właścicieli domów jednorodzinnych oraz do osób, które posiadają zgodę na budowę budynku jednorodzinnego.

Intensywność dofinansowania

 • Maksymalne koszty kwalifikowane, od których jest liczona wysokość dotacji – 53 tys. zł
 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia – 7 tys. zł
 • Oprocentowanie zmienne pożyczki – nie więcej niż WIBOR 3M +70 punktów bazowych ale nie mniej niż 2% rocznie.
 • Planowany okres spłaty pożyczki: do 15 lat
 • Możliwa karencja (zwłoka) w spłacie: nie dłużej niż do zakończenia realizacji przedsięwzięcia.
 • Okres realizacji przedsięwzięcia: do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie później, niż do 30.06.2029 r.
 • Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia rozpoczęte nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowywanie.
 • Przedsięwzięcie nie może zostać zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie; data zakończenia realizacji będzie potwierdzona w protokole końcowym.
 • Kwota dotacji w formie częściowej spłaty kapitału kredytu bankowego przeznaczona na modernizację/budowę źródła ciepła w ramach dotacji nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł, a dla ogniw fotowoltaicznych kwoty 10 000